Yanlış Kavramlar

Kredi sigortası ile sigortalıların kredi politikası arasında bir takım yanlış an­laşılmalar oluşmaktadır. Bu yanlış anlaşılmaları üç ana başlık altında inceleye­ceğiz; saldırganlık varsayımı, görmeme nosyonu ve derecelendirmelerin karıştı­rılması.

Saldırganlık Varsayımı : Kredi sigortasının satış aracı olarak kullanılmasının avantajı yanında dezavantajları olarak gevşek bir kredi garantisi ve tahsilat poli­tikasına yol açtığı düşünülmektedir. Bu yanlış sonuçlan önleyecek en az üç ö- nemli unsur bulunmaktadır:

Birinci olarak, poliçe oluşturulmadan önce sigorta şirketi başvuranın geçmi­şini, kredi bağlantılannı, tahsilatını, alacaklannın durumunu ve diğer iş bilgile­rini araştınr. Sigorta ile ilgili, kredi, yangın risk yapısının kullanılıp kullanılma­dığı sorgulanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçelerini işletmelerin kumar veya spe­külatif amaçlı kullanmalan için oluşturmaz. Sigorta poliçesinin süresi ise genel­likle bir senedir.

İkinci olarak, her yıl devamlı olarak sigorta teminatını düşük prim maliyetle­ri ile almak isteyen ve çalışma sermayesini küçük hesaplara bağlamak isteme­yen sigortalı, kredi garantilerini dikkatli ve sağlam oluşturacaktır. Buna ek ola­rak sigortalı riske ilk hasar ve koasürans yolu ile ortak olmakta ve bundan dola­yı hasarlan makul bir seviyede tutmak kendi çıkannı da korumak anlamına gelmektedir. Bu ve diğer poliçe hükümleri dengeli bir durum yaratmak için yıl­lar boyunca geliştirilip değiştirilmektedir. Bu çerçevede gerçekten sağlam ve yapıcı bir kredi politikasını desteklemek için verilen sigorta teminatı biliçsizce oluşturulacak kredi politikalanna kar sağlamayarak sigortalının kumar oynama­sını önleyecektir.

Serbestlik ve izin arasında fark olduğu gibi açık ve gevşek kredi politikaları arasında da bir farklılık bulunmaktadır ve kredi sigorta poliçeleri akıllardaki bu farklılığı gidermek ve değiştirmek için oluşturulmuştur. Eğer poliçe hükümleri arzu edilen dengeyi sağlayamıyorsa, diğer sigorta branşlarında olduğu gibi, po­liçe yapısı etkin bir yapıya kavuşturulmak için değiştirilebilinir.

Üçüncü olarak, poliçe süresi bir yıldır ve kredi sigortasının sigortalı tarafın­dan kötüye kullanımı kısa sürecektir. Eğer kredi sigortası, kredi müdürünün gevşek veya aşın saldırgan tutumlanndan dolayı dezavantajlı duruma gelirse, bu kişinin ya yeri değiştirilir ya da görevden alınır veya teminat ya sigortalı ya da sigortacı tarafından poliçe süresi sonunda iptal edilir.

 

Bu sigortalı tarafından görülemeyen veya kontrol edilemeyen büyük hasar­lardan dolayı sigorta şirketinin poliçeyi iptal etmesi veya yenilememesi anlamı­na gelmemektedir. Sigortacı, sağlanan kredileri spekülatif, kumara yönelik veya hilekar bir şekilde kullanan müşterileri bilerek kabul etmeyeceği veya bunlarla devam etmeyeceği anlamına gelmektedir. Tabi ki yaşantımızdaki ve iş hayatın­daki gerçek kumarbazlar karşılaştıktan risklere karşı sigortayı kabul etmezler.

Görmeme Düşüncesi : Sigortalılar dikkatli araştırma yapmadan poliçede bu­lunan bir kısım veya tüm hükümleri koşulsuz olarak kabul ederek kredi yöneti­mindeki işlerini kolaylaştırmaktadırlar ve böylelikle hasarlan arttınp hacimi büyütmektedirler.

Şirketler sigortalı olduklan için kredi felsefelerini değiştirip siparişleri kör gibi mekanik olarak kabul edip veya red etmezler.Sigortalının kredi hasarlarını kontrol etme isteği ve çalışma sermayesini küçük hesaplara bağlamasından ka­çınması (çalışma sermayesinin cirosunu ve kar oranını otomatik olarak düşürür) nedenleri daha önce açıklanmıştı.

Kredi sigortası olmasından dolayı kredi karan körü körüne bir varsayım ile yanlız kredi elemanı tarafından, yetkili kredi yöneticisi ile ters düşmesine rağ­men, oluşturulması net kann düşmesini sağlar ve hiç bir işyeri sahibine veya yöneticiye çekici gelmez. Buna ek olarak, tecrübeli bir kredi yöneticisini işe almak yerine bu tür mekanik uygulamayı yürüten şirketler hiç bir sigorta şirketi tarafından sigortalı olarak kabul edilmez.

Sigorta şirketleri, satış ve reklam programlarında kredi sigortasının bir kredi aracı olduğunu ve asla kredi departmanlannın yerine geçemeyeceğini belirtirler. Bundan dolayı kredi sigortacılan organize olmuş kredi departmanlanna sahip şirketleri müşteri olarak kabul edip poliçe oluştururlar.

Sigortalının kredi yöneticisi, müşterilerinin kredi derecelendirilmelerinde meydana gelen değişiklikleri çok yakından izler. Eğer teminat verdiği hesaplar­da herhangi bir değişiklik olmuşsa hemen kredi sigortacısına haber vererek in­celeme yapmasını ister. Bu incelemeler satışların artması için fırsatlar yarata­bilmekte ve kredi yöneticisinin şirketini zamanında korumada önemli etken ol­maktadır. Poliçede belirtilen teminatlann daha üstünde siparişler gelmesi duru­munda bunların sigortalı tarafından kabul edilmemesi gerçek hayatta biraz esne- tilmekte ve poliçede teminat artışının belirtilmesi kaydı ile limitleri aşan sipariş­ler sigortalı tarafından kabul edilmektedir.

Derecelendirmeler Konusundaki Karışıklıklar: Çoğu kişi derecelendirme ku­ruluşlarının kullanılmasının satış hacmini kısıtlayacağı görüşündedir

Sigortalı tarafından seçilen derecelendirme kuruluşları tarafından derecelen­dirilen hesaplara teminat verilerek poliçeleştirilmesi ve böylece derecelendiril­memiş hesaplann rededilmesi gerçeğe aykırıdır. Derecelendirilmiş hesapların yanısıra bütün derecelendirilmemiş veya düşük seviyede derecelendirilmiş he­sapları sigortalı poliçede açık bir limit oluşturarak teminat altına alabilir.

Daha önce belirtildiği gibi, sigortalıların %95 veya daha fazlası bütün hesap­lan için teminat sağlamayı istemekte ve elde etmektedirler. Bazı durumlarda ise sigortalı bütün hesaplarına teminat almayı istemez. Örneğin sigortalı kamu şir­ketlerine, din kurumlarına ve bazı alıcılara yapılan satışları teminat altına almak istemeyebilir

Bir görüşte kredi derecelendirilme kuruluşları tarafından derecelendirilen şirketlere verilen teminatların düşük olma olasılıklarının olması ve bunun da kredi sigortasının satış hacmini kısıtladığı yönündedir. Gerçekte, sigortalı için sağlanan teminatlar ihtiyacı olandan çoğu zaman fazla olmaktadır ve muhtelif hesaplar için sigortalı kendisine sağlanan miktardan daha az limit kullanır, çün­kü gerekli olmayan teminat için fazladan ödeme yapmak istemez. Yüksek temi­nat istediği diğer hesaplar için ise poliçeye ek olarak olağanüstü teminat zeyili oluşturulmaktadır. Poliçe süresi içinde de teminatların yükseltilmesi sigortacı tarafından uygun görülüyorsa yapılmaktadır.

Son olarak, poliçe süresi içinde, çeşitli hesapların risklerindeki sigortalının yargısı sigorta şirketinden farklı ise sigortalı, sağlanan limitlerin üstünde kalan kışımı satmakta serbesttir.

Sigorta şirketi poliçede sağlanan teminat limiti kadar hasar ödeyebilmekte ve hasardan sonra kurtarılacak hesaplarda sigortalının payına düşen kısmı tazmin edecektir. Kredi sigortasında kullanılan derecelendirmelerin, teminat arttırma ihtiyacının poliçe aracılığı ile giderildiğini anlayan sigortalı için hiç bir kısıtla­yıcı etkisi yoktur.

Uzun yıllar boyunca kredi sigortasını kullanan sigortalılar, kredi sigortasının kredi politikaları ve satış hacimleri üzerindeki olumlu etkilerini daha iyi anla­maktadırlar. Gerçek hayatta yapıcı bir kredi politikası ve büyüme için sigortalı, kredi yöneticisi ve sigorta şirketinin bir takım gibi sıkı bir şekilde çalışmaları gerekmektedir

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir