Kredi Seviyelerinin Yükseltilmesi

Hacimin azaltılmasını önlemenin yanında, kredi sigortası başvuruda bulunan şirketler için savunma politikası olarak kullanılabilinir. Aynı zamanda kredi sigortası hacimi arttırmak için kullanılacak pozitif politikaların bir fonksiyonu olabilir. Kredi sigortasının kullanımı ile bir şirket müşterilerine sunacağı kredi seviyelerini daha güvenli bir şekilde yükseltebilir. Bu, kredi limitlerinin yüksel­tilmesi durumunda satışlarını arttıracak büyük iyi derecelendirilmiş müşteriler için çok önemlidir.

Buna ek olarak müşterilerin talep ettiği fakat kredi seviyeleri ihtiyaçlarını karşılaması açısından çok düşük olduğu için satın alamadıkları “blue-chip” de­nilen diğer işler vardır.

Burada dikkat çekmesi gereken nokta, iyi yönetilen şirketler ne kadar geniş ve iyi derecelendirilmiş olursa olsun satamayacağı kadar yüksek kredi seviyeleri ortaya koyar. Bunun nedeni; sağlam bir şekilde riski üstlenmek için riski yay­mak gerekmektedir ve bundan dolayı şirketin alacağı çok az sayıdaki hesapla­rıyla yoğunlaşmaz. Az sayıdaki hesaplar iyi derecelendirilmiş ve iyi oluşturul­muş işleri kapsamaktadır, fakat büyük bireysel kötü borçlara ait hasarların oluşması kesinlikle bu müşterilerin sınıflandırılmasındadır.

Buna göre, belirli bir üretici kendi değerine ve ilgili karşılaştırmalarına göre hiç bir müşterisinin kendisine tek seferde 50.000 ABD dolarından daha fazla borçlu olmasına izin vermeyebilir[1]. Bu limiti geçen siparişler alındığı zaman geri çevrilmekte ve böylelikle satışlar ile karda meydana gelebilecek muhtelif artışlar feda edilmektedir. Bununla birlikte üretici, müşteriyi kısmi mal gönde­rimine ikna etmekte ve bunun ödemesi yapıldıktan sonra sipariş tamamlanana kadar diğer kısmi mal gönderimlerini aynı şekilde yapmaktadır. Bir çok büyük alıcı, sadece kendi kredi durumlarına uygun olarak bu tekniği kullanmazlar, fa-

kat aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayacak mal gönde- rimleri yapabilecek tedarikçilere iş vererek sorun yaratmak istemezler.

Eğer bir şirket çeşitli müşterileri için ,dereceledirilmesine bakılmaksızın, kredi seviyeleri oluşturmaz veya en yüksek limiti belirlemez ise, siparişler gel­diği zaman müşteriye ne kadar kredi verileceği ve müşterinin ne kadar güvenilir olduğu konularında belirsizlikler oluşmaya başlar. Kredi sigortası bu belirsizlik­leri belirgin rakamlarla ortadan kaldırır. Kredi yöneticisi, çeşitli sınfıtaki müşte­riler için poliçede belirtilmiş teminatlara kadar kredilerin verilebileceğini veya yükseltilebileceğini bilir.

Hacmi oluşturmada kesinlik ve güvenirlilik ön plandadır. Ve eğer satış hac­mini arttırmak için müşterilere poliçenin Derecelendirilme ve Teminat Tablo­sunda yer alan uygulanabilir teminatlardan daha yüksek kredi seviyeleri verile- biliyorsa, poliçe sahibi sigorta şirketinden hesapların, poliçede özel limitlerle belirtilmesi için, incelenmesini talep edebilir .

Kredi sigortası teminatı olmayan herhangi bir hesapta sigortalının onayladığı kredi seviyesinden daha yüksek bir teminatın sigortacı tarafından sağlanmasının belirli bir nedeni vardır. Sigorta şirketinin üstünde taşıdığı riskler, sigortalının sahip olduğu az sayıdaki hesaplardan kaynaklanan risklerin tersine bir çok poli­çe sahibine hizmet eden çok sayıdaki hesaba yayılmıştır.

Tüm ülke çapında çok geniş, yüksek derecede uzmanlaşmış ve yayılmış kre­di istihbarat teşkilatının faaliyet göstermesi, poliçe yaptırmak ve yenilemek için başvuran şirketlerin alacaklarının muallak dengelerini sağlamada ve oluşan ha­sarların miktarını ve niteliğini belirlemede gerekli olan günlük bilginin sağlan­ması sigorta şirketini riskleri analiz ve tahmin etmede çok iyi bir pozisyona sokmaktadır

Buna ilaveten, kredi sigorta şirketleri önerdiklerini uygulayarak büyük risk­leri reasüre ederler ve kredi sigortası ile sağlanan teminatlar ile oluşan her bir riski eşit bölümlerde bir çok reasürans şirketine devreder. Bu sağlam oluşum ve daha önce belirtilen nedenlerden dolayı, sigorta şirketi sigortalılarına ve dolayısı ile sigortalıların müşterilerine güvenli olarak çok daha yüksek seviyelerde kredi seviyeleri sağlar ve böylelikle müşterilerinin satış hacmi ile karlarının arttırma­sına olanak verir. Gerçekte, reasürans işlemleri, kredi sigortası koruması olma­dan verilebilecek kredi seviyesi üstündeki bir teminat miktarını tek bir hesapta milyon A.B.D. dolarlarına ulaştırabilmektedir.

Kredi sigortası sigortalının kredi seviyelerini ayarlamasını sağlayarak müşte­risi için aktifin değerinde ve haciminde olumlu etki yaratacak önemli bir hizme­ti sunar. Kredi sigortasının mevcut kredi seviyelerini ve satış hacimlerini güvenli bir şekilde arttırması, bu yapının beklenmedik kredi hasarlarını tazmin eden bir araçtan çok karlılık yaratan bir fonksiyona sahip olduğunu göstermek­tedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir