İhracat Kredi Sigortasının Satış Hacmini Oluşturmak

Sigortalı, kredi sigorta poliçesinin kendisine iyi hizmet verdiğini ve kredi hasarları  olduğu zaman tazminatın sigorta şirketi tarafından ödendiğini görmekte­dir.  Kredi sigorta poliçesi yanlızca hasarları tazmin etmekle kalmaz aynı za­manda yardım hizmetleri sunarak sigortalının maliyetlerini düşürmesini ve karını arttırmasını sağlar. Bu yardım hizmetlerinden bir tanesi tahsilat hizmetidir. Kredi sigortasının diğer bir hizmeti de kredili yapılan satışlarda riski düşürerek sigortalının satış hacmini ve karını korumasını ve arttırmasını sağlar. Satış Hacmini Oluşturmak ve Korumak Sigortalının satış hacmini koruması için öne sürülen bir çok görüş vardır ki kredi sigortasının bu konuda vereceği yardım hizmeti bunlardan biridir

Bu yapıda konuyu ele alırsak, çok güvenilir büyük müşterilerden birinin başarısız­lığı (borcunu ödeyememesi) şirket için beklenmedik büyük hasarlara yol açabi­lir, kredi almasını zora sokar ve böylelikle satış hacmi ile karını düşürür. Eğer şirketin alacakları kredi sigorta poliçesi ile konmuyorsa, kötü borçlardan kay­naklanan hasarların kredi politikasını kısıtlayarak satışlann düşürülmesine izin verilmeyecektir. İş yapısı normal şekilde devam edecek, satış departmanı mal siparişlerini alacak ve karlar geçmiş dönemlerdeki gibi oluşacaktır. Satış hacmi (satış gücü ve morali) korunacak, geri ödenmeyen borçlardan dolayı çalışma sermayesinde olabilecek kayıplar sigorta şirketinin poliçe kapsamında yapa­cağı ödemelerle önlenecektir. Böylelikle şirket kendini korumakla kalmayacak aynı zamanda bankalarda var olan kredi kalitesini de arttıracaktır, çünkü bankalar şirketin alacaklanna karşın kredi sigortasını bir güvence olarak görmektedirler.

Kredi Politikasının Aşırı Sıkıştırılmasından Kaçınmak Beklenmedik hasarlar olması durumunda kredi politikasını sıkıştırmak nor­mal bir davranıştır. Satışlann hacmi ve karlar negatif olarak değişik oranlarda etkilenirler. Kredi sigortası aracılığı ile sağlanacak koruma ve güven duygusu sigortalının olabilecek insani tepkileri kontrol etme, doğru planlama ve dikkatli risk seçimini yapmasına yardım ederek panik yapmasını önleyecek ve kredi po­litikasında haksız sıkıştırmaya yol açtırmayacaktır. Kredili sipariş verilen mallann ödemesinin yapılacağı güvencesi bu tür siparişlerin onaylanmasında ön koşuldur. Bu gü­vence sigorta şirketi tarafından verilen garanti ile güçlendirilmektedir.

Satış Hacmini Korumanın Diğer Yolları Belirli durumlarda yeni gelişmeler bir şirketin aynı satış hacmini koruması için yüksek kredi riski almasını gerektirmektedir. Örneğin rakiplerin taktikle- rindeki değişiklikler şirketin satış vadelerini uzatmasını gerektirebilir. Şirket başabaş noktasını daha yukanlara çıkarmak için belirli müşterilere normal kredi limitlerinden daha yüksek limitler sağlayabilir veya mevsimsel alıcılann zaman sürelerini uzatabilir veya müşterilerin ihtiyaçlannı karşılamak amacı ile özel ürünlerin üretilmesi için siparişler alabilir. Rekabet dolayısı ile bazı büyük müş­terilerin kayıbı şirketin yerine koymak için yeni hesaplar aramasını veya iş şartlanndaki değişiklikler şirketin düşük derecelendirilmiş müşterileri kabul etme­sini, satış hacmini korumak için, gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda satış hacimi korumak çok zordur, çünkü şirketin duru­mundaki değişiklikler birçok gelişmeden kaynaklanmaktadır. Kredi sigorta po­liçesi böyle bir ortamda sigortalı için yeni duruma uymasını sağlayacak gerekli adımların atılmasını sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir