İhracat Kredi Sigortasının Diğer Özellikleri

Kredi yönetiminde taşıdığı özel fonksiyonun yanında kredi sigortası genel iş idaresinde de bir yönetim aracı olarak kullanılmaktadır.

Genel İş İdaresine Yardım

Kredi sigortası, sigortalının yapıcı planlamalarını destekleyerek ve endişe­lerden kurtararak genel yönetim hakkında önemli yardımlarda bulunmaktadır.

Bütçeleme: Yılın başında şirketler bütçe yaparak satışlarını, maliyetlerini ve yıl içinde oluşacak nakit akımlarını tahmin ederler. Her ay bu rakamlar gerçek­leştikçe bütçe revizyona tabi tutulur. Burada kredi sigortası bir kaç bağlantıda yararlı olabilir

İlk önce, yıl boyunca yapılacak satışların tahmininde kredi ve satış depart­manları arasında kabul edilebilen riskler ile uygun kredi seviyelerinin ne olduğu hakkında sıkı bir anlaşma olması ve bu departmanlar arasında tatmin edici uy­gulamaların yapılması beklenmektedir. Satış ve kredi departmanları arasında sağlanacak iyi bir düzenleme ile çeşitli hesapların kredibilitesini sağlam ve doğ­ru bir şekilde oluşturmak şirketin değerini arttıracaktır.

İkinci olarak, kredi sigortası yönetime ticareti yapılan mal bedellerinin tah­minini daha yakın yapma imkanı sağlar. Bu imkan, yapılan işin maliyetini ve geleceği mümkün olduğu kadar en iyi şekilde tahmin etmek için gerekli olan fiyatlandırmanın yapılmasını kolaylaştırır.

Kredi hasarları bir şirketin iş yapma maliyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Bir şirket her satış yaptığı hesabı uygun bir şekilde kredi sigortası teminatı altı­na alıyorsa kredi hasar maliyetlerini daha iyi tahmin edebilmektedir.

Koasürans uygulanmayan poliçelerde, A veya B tipi poliçeler, sigortalı prim ve ilk hasar maliyeti (satışların bir yüzdesi olarak ifade edilmektedir) düşürül Diğer bir deyişle, bir şirket bütçesini yaparken satılan malın maliyetlerinin tahmini, kredi sigortası tarafından korunmayan beklenmedik sermaye kayıpla­rından dolayı daha geniş çapta hata verir. Yapılan sigorta poliçesi miktarı ve bireysel hesap kapsamı ile uygun olduğunda alacaklara yatırılan çalışma serma­yesini korur ve şirketin kan kredi hasarları ile azalmaz.

Üçüncü olarak, kredi sigorta poliçesi şirketin olağan ödenmeyen borç hasar karşılıklanna ek olarak çok büyük miktarda ödenmeyen borç hasar karşılığı ayırmasını sağlar. Bütçelenmesi zor olan ve şirketin bilançosunda gösterilen olağan karşılıklar muhasebeleştirilecek rakamdır ve hasara eşit oranda bir rakam çalışma sermayesini azaltacaktır. Eğer bu karşılık rakamı oluşan normal hasar­dan daha büyük bir rakam ise arta kalan kısım için şirket vergi ödeyecektir.

Kredi sigortası, ilk hasara uygun oluşturulan veya poliçe ile sağlanan temina­tı aşan mallar ve sigortalı tarafından tahmin edilen koasürans için ayrılan karşı­lıkları temsil eden ödenmeyen borç hasarlannın yerine geçmez. Fakat bu karşı­lıkları destekler. Kredi sigorta poliçesi sigortalının ihtiyacı olan acil vergilendi- rilebilen ihtiyatlar için alacağı vergi muafiyetli prim maliyeti karşılığında ta­mamlayıcı bir destek sağlar.

Dördüncü olarak, bir şirket bütçelerken veya tahmin ederken nakit akımını gerçeğe yakın olarak planlamalıdır.

Burada nakit girişlerini (satışlardan tahsilatı) ve nakit çıkışlannı sağlam şe­kilde yapmalı ki gelecek aylardaki nakit ihtiyacını doğru hesaplayarak nakit sıkıntısına düşmesin ve ihtiyacı olduğunda nakite sahip olsun. Kredi sigortası ile şirket gelecek yıllardaki nakit akımını daha doğru tahmin etmektedir. Nakit gi­rişleri ya müşterilerden ya da sigorta şirketinden sağlanacaktır.
Sonuçta kredi sigortası, sigorta sahibinin hammadde yatınmlarını, operas­yonlarını, envanterlerini, satış programlarını, borçlannı ve kar programlarını kesine yakın derecede yapmasını sağlar.

Üretim Planlama: Kredi sigortası daha önce belirtildiği gibi üst yönetime bi­na veya ekipman ihtiyacının doğacağı üretim planlarının yapılmasında yardımcı olur .

– Özel satın alınan veya kurtarma değeri düşük işlenmiş malların siparişin­de alıcının teslim tarihinden önce iflas etmesi durumunda siparişleri ka­bul etmek,

– Kabul ile teslim tarihi arasındaki gün sayısı 120 güne kadar çıkan zaman dilimindeki siparişleri kabul etmek,

– Ödeme sürelerini uzatarak artan mevsimsel ihtiyaçları karşılamak,

-Artan başabaş noktası veya sürekli veya yarı sürekli iş operasyonları için artan risklerle oluşan siparişleri kabul etmek.

Üretim planlamada yukarıda belirtilen maddelerin ortaya çıkması durumun­da poliçe sahibinin kredi sigortasının yardımı ile herhangi bir kredi hasarında karşılaşacağı kayıp, hacimde veya karda bir hasar olması durumunda işletmenin veya ekipmanların bir bölümünün kullanılmamasına veya tümünün kısa bir süre için kapatılmasına yol açacak kayıptan daha düşük olacaktır.

Kredi Yöneticisine Yardım: Şirketin diğer yöneticileri gibi kredi yöneticisi de aniden ölebilir, sürekli sakat kalabilir ve başka bir şirkete geçebilir. Kredi sigor­tası, kredi departmanında beklenmedik bir personel değişiminde atanacak yeni bir kişinin tecrübe kazanacağı zamana kadar geçen sürede etkinliğini kaybetme­si dolayısı ile meydana gelebilecek olağan dışı kredi hasarlarına karşı koruma sağlamaktadır.

Kredi yöneticisine kredi sigortası bir çok konuda destek vererek hem kendi hem de şirketinin değerini arttırmaktadır. İlk olarak kredi sigortası, kredi yöne­ticisinin şirkete zarar verecek olağan dışı kredi hasarları verdiği için suçlanma­sını önleyecektir. Kredi sigortası kredi yöneticisine güven vererek göremediği veya kontrol edemediği hasarların görevini tehlikeye sokmayacağını bilmekte­dir, çünkü bu tür hasarlarda kredi sigortacısı çalışma sermayesinde meydana gelen hasarları tazmin etmektedir.

Kredi yöneticisinin iyi olması ve oluşabilecek hasarları önleyebilmesinin sa­dece kabiliyetine, yargısına, prestijine ve şirketteki değerine bırakılması, kredi sigortasının yaptırılmasına gerek olmaması anlamına gelmemelidir.

Bir hesabın iflas etmesi ile sonuçlanacak veya karsız olmasına yol açacak çarpıcı bir sonucun veya beklenmedik gelişmelerin olması gerekli değildir. Esas problem kredi bilgisinin yeterli veya güncel olmamasıdır ve bilginin elde edi- nildiği gün ile malların gönderildiği gün arasında süre geçmektedir. Kredi bilgi­si müşterinin ödeme kabiliyetini göstermektedir. Kredili gönderilen mallann ödemesi işin cinsine göre 30, 60,90 gün veya daha fazla sürede yapılır

Kredi yöneticisinin yargısı hiç bir zaman elde edilen kredi bilgisinden daha iyi olamaz. Kredi yöneticisinden borçlunun tahmin edemediği olayları tahmin etmesi beklenemez. Burada kredi sigortası kredi yöneticisinin vereceği karan desteklemektedir.

Belirtilmesi gereken ikinci bir nokta da kredi sigortasının kredi yöneticisinin fonksiyonlarının yerine geçmediği, aksine onun normal görevlerini desteklediği ve tamamladığıdır. Kredi yöneticisinin daha önce olduğu gibi kredi hasarlarını kontrol etme sorumluluğu bulunmaktadır. Normal kredi sigorta poliçesinde si­gortalı şirketin olağan veya beklenen hasarlarını oluşturduğunu beklenilmekte­dir, buna da ilk hasar denilmektedir. Fakat kredi sigortası, kredi yöneticisinin bu sigorta teminatı olmadan yerine getiremeyeceği bir fonksiyonu yerine getirme­sini sağlayarak şirketin çalışma sermayesini ve karlarını ciddi şekilde zayıflata­bilecek olağanüstü kredi hasarlarının görülememesini önlemektedir.

Üçüncü olarak, iyi bir kredi yöneticisinin verdiği hizmetleri ortadan kaldır­manın aksine kredi sigortası yöneticinin yeteneklerini ve yargısını daha iyi kul­lanmasını sağlayarak şirketin satış hacmini, tahsilatını ve karını arttırır. Kredi sigortası kredi yöneticisinin satış departmanı ile ilişkilerini yoluna koyarak, ö- denmeyen hesapların tahsilatı ve iflas etmiş hesapların operasyonel işleri ile uğraşması için ek zaman ortaya çıkarır.

Poliçe şartlarına göre ödenmeyen veya iflas etmiş hesaplar bir hasar dosyası olarak oluşturulduktan sonra kredi yöneticisinin bu hesapların detayları ile ilgi­lenmesine gerek yoktur. Buradan artacak zamanı ve ek iş gücünü yönetici yeni karlı siparişler ile ilgilenerek, yeni işler oluşturarak ve şirketin başarısına katkı­da bulunabileceği diğer yapıcı programlara yoğunlaşarak kullanmaktadır.

Dördüncü olarak, poliçe için başvurulan süreden başlayarak kredi sigortası kredi yöneticisine diğer bir çok yönde yardım etmektedir. Poliçeye hangi temi­natları dahil etmesi gerektiğine karar verdikten sonra, kredi yöneticisi risk sınıf­landırmasına göre hesaplarını gruplar ve poliçe dönemi içinde sigortalının ken­dine müşterilerle ilgili sağlayacağı en yüksek rakamlara göre hesaplamaları oluşturur. Bu hesaplamalar kredi yöneticisinin müşterilere ait hesaplan daha dikkatli takip etmesini ve riskin sınıflandınlarak dağıtılmasını sağlar.

Bu bakış açısı belirli risk sınıflannda, derecelendirilmelerine göre fazlalık olarak kabul edilen hesaplar ile iyi derecelendirilmiş fakat fazla kullanılmamak­ta olan hesaplarda kesin yoğunlaşmayı sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, kredi yöneticisi kredi seviyelerini ve karlılıkla sonuçlanacak iş yapma politikalannı tekrardan inceleme, değerlendirme ve sistematik bir yapıya oturtma şansına sa­hip olur.

Bunun yanında kredi yöneticisi, sigorta şirketinin yardımı ile kendi şirketi ile bulunduğu iş kolundaki şirketlerin hasar oranını, alacaklann yaşlandırma dağı- lımlannı, tahsilat süresini veya yüzdesini karşılaştırabilir ve sigorta şirketinin hasarlar ile giderleri azaltma ve etkinliği arttırma konusundaki tavsiyelerinden yararlanabilir.

Kredi yöneticileri bu tür tavsiyeleri, ürün siparişleri aldıklannda, kredi onay­larında ve çeşitli tahsilat formlarında kontrol listeleri olarak kullanmaktadırlar. Kredi yöneticisi ve şirketi sigorta şirketini büyük miktarda kredilerin verilme­sinde ve sık sık talep edilen araştırmalarda kredi danışmanı olarak kullanmakta­dırlar. Sigorta şirketinin yaptığı araştırmalar kredi yöneticisine borçlularının durumundaki değişmeler hakkında önemli bilgiler vererek şirketine daha iyi şekilde hizmet etmesini sağlamaktadır.

Kredi yöneticisi şirketin birinci veya ikinci büyük aktifi olan alacaklardan sorumludur. Bu aktif, envanter veya diğer aktifler gibi şirketin elinde değildir ki fiziksel olarak korunsun ve yangın, hırsızlık gibi oluşabilecek uygun sigorta teminatlan altına alınsın. Kredi onay fonksiyonu, hesaplann ve alacaklann kul­lanımının kontrol edilmesi ile ilgili olan alacaklar aktifinin yönetimi kredi me­muruna emanet edilemeyecek kadar önemlidir. Kredi yöneticisinin bu aşamada eğitimi, tecrübesi ve uzmanlaşmış yargısı beklenmektedir.

Kredi yöneticisine yardım için belirtilen bu konular çerçevesinde, kredi si­gortasının uzmanlaşmış kredi yönetiminin yerine geçecek bir yapı olmadığı ak­sine kredi yöneticisine önemli yardımlarda bulunarak onun şirketteki değerini arttıran bir fonksiyon üstlendiği belirtilmelidir

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir