Devletçe Desteklenen İhracat Kredi Sigortasının Yararları

Devletçe desteklenen ihracat kredi sigortasının iki temel yaran vardır . Bunlardan birincisi, ihracatçıyı yurt dışına sattığı ürün ve hizmetlerin tutarlarının ödenmemesi riskinin ortaya çıkması durumunda karşılaşabileceği zarara karşı koruması, ikincisi, sigorta poliçesini finansal aracı kuruluşlara dev­retmek suretiyle ihracatçıya finansman olanakları sağlamasıdır. Bu iki yarann dışında ihracatçı, devletçe desteklenen ihracat kredi sigortası kurumu aracılığıy­la, ithalatçıların finansal ve ekonomik durumu, ithalatçı ülke pazarlarının siya­sal, yasal ve ekonomik yapısı konusunda daha düşük maliyetle, daha güvenilir bilgiler elde edebilir, alacaklarını kolayca tahsil edebilir. Özellikle ürün ve hiz­metlerin dış devletler, ya da devlet kuruluşlarına satılması durumunda devlet temsilcileri aracılığıyla ihracatçı borçlarını daha kısa sürede geri alabi­lir. Yukarıda bahsedilen yararlardan özellikle birincisi, yani muhtemel zararlar­dan korumanın ihracatı geliştirme değeri üzerinde biraz daha durulması yerinde olacaktır.

Geniş risk güvencesi, üreticilerin ve ihracatçıların yeni pazarlara ve yeni ih­racat konusu ürünlere korkmadan yönelmesini sağlar. Açıkçası ihracatçının ih­racat süresince karşılaşabileceği her türlü riske karşı devlet ya da devletçe des­teklenen bir ihracat kredi sigorta kurumunun güvence vermesi, ihracatçının pa­zar alıcı araştırmasında cesaret vereceği gibi ürün çeşidine de yol açabilir. Geli­şen ülkelerin ihracatçıları, yalnız gelişmiş pazar ekonomisi olan ülkelerin alıcı­larına değil gelişmekte olan ülkelerin, özellikle petrol üreten ve pazarlayan ül­kelerin alıcılarıyla yepyeni iş ilişkileri kurabilir, pazarlarını gelişletebilirler. Pa­zarların çoğalması sonucu ihracatçı işletmeler, riskleri dağıtıp ihracat gelirlerini daha bir güvence altına alabilir. Bir üretici ihracatçının gelir kaynakları sayısı belirli bir bölgenin ekonomisindeki dalgalanmalardan daha az etkilenecektir. Değişik pazarlara ürün ve hizmet sunan bir ihracatçı, bu pazar ya da ülkelerden birinde ekonomik bunalımın ortaya çıkması durumunda belirecek işletme zarar­larına karşı kendisini bir ölçüde güvence altına almış olur. Aynca değişik ülke­lerin dövizlerini elde ederek yurt içinde belirebilecek bir enflasyonun işletme gelişmeleri üzerindeki olumsuz etkileri de dengelenmiş olacaktır

İhracatçı üretici için ürün çeşitlendirilmesi alıcı pazar genişlemesi kadar önem taşır. Özellikle gelişen ülkelerde geleneksel ihracat ürünleri yerine, işlen­miş ve yarı işlenmiş mamullerin ihracatına yöneldikleri ölçüde ihracatçılar ta­rımsal ürünlerin dünya pazarlannda zaman zaman görülen fiyat dalgalanmala­rından daha az etkilenecek, mamul ürünlerinde fiyat artışları, ihracat gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte becerikli ihracatçı için, ihracatdaki zararlardan korunma gereği günümüzde geçen son 35 yıldan çok daha fazla duyulmaktadır. Ekonomik çalışmalardaki genel düşüş, geleneksel

 

sağlam pazarlar olarak beliren çok sayıda ülkeyi giderek etkilemektedir. Eko- nomilerdeki genel daralma, bu pazarlara yapılan ihracatlardaki ticari riskleri arttırmaktadır. İhracat kredi sigortası kurumları iş başarısızlıklarında gözlenebi­len ölçüde büyük artışların olduğunu, risksiz sayılan alıcıların bile riskli duruma geldiklerini bildirmektedirler. Üstelik uluslararası para alanındaki huzursuzluk­lar ve ülkelerin dış ödemeler dengesindeki giderek büyüyen açıklar nedeniyle, birçok ülkede döviz transferlerindeki gecikmeler ekonomik riskleri arttırmakta­dır.

Gelişmekte olan ülkelerde, devletçe desteklenen ihracat kredi sigortalarından özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler yararlanmaktadır. Küçük ihracat be­delleri, yetersiz finansal kaynaklar ve çoğu kez ihracat alanına ilk kez girdikle­rinde karşılaştıkları idari ve pazarlama zorluklan nedeniyle, küçük ve orta öl­çekli işletmeler, büyük ölçekli üretici ihracatçı işletmelere göre dış ticaret risk- lerine karşı çok daha büyük korunma ihtiyacı duyarlar . Birçok ülkedeki bü­yük tecrübeleri olan ithalatçılara ürünlerini satan büyük kuruluşlar, küçük öl­çekli ihracatçılardan riskleri daha iyi dağıtmayı başarabilirler ve zararlan daha kolayca önleyebilirler.

Her türlü sigortadan yararlanan, biribirinden ayn, oldukça geniş bir coğrafık alana ürün ve hizmet pazarlayan, sahip olduklan modern teknoloji ve seviyele­rinden doğan üstünlükleri sonucu giderek artan ölçüde ihracatı gerçekleştiren büyük çaplı üretici ihracatçı işletmeler toplam risklerini azaltabilirler.

Özetle devletçe desteklenen ihracat kredi sigortası, gelişmekte olan ülkeler için ihracat tutannın artmasına, ürünlerin ve pazarlann çoğalmasına, yeni alıcı­lara yönelinmesini sağlayarak ithalatçı ülkelerdeki ekonomik daralma ve buna­lımlardan dolayı ihracatçının zarara uğramasını önler.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir